Ochrana osobních údajů

S vašimi osobními údaji je zacházeno vždy bezpečně. Ochranu osobních údajů upravují naše Všeobecné obchodní podmínky, konkrétně bod 12), který níže uvádíme v celém jeho znění.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Registrací dávají všichni uživatelé administrátorovi souhlas se zpracováním a uchováním všech osobních údajů předaných administrátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Součástí souhlasu se zpracováním osobních údajů je i souhlas dlužníka se získáváním osobních údajů v jiných informačních systémech a databázích (např. Centrální evidence exekucí, Nebankovní registr klientských informací, Bankovní registr klientských informací, SOLUS) v přímé souvislosti s posuzováním bonity a dalších podstatných informací o majetkových poměrech dlužníka. Dlužník tedy souhlasí s tím, aby administrátor získal, a to i opakovaně, informace o dlužníkově bonitě (zahrnující zejména informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků), platební morálce a důvěryhodnosti, z negativní databáze sdružení SOLUS (www.solus.cz) a z insolvenčního rejstříku.

12.3. Administrátor podle následujících pravidel zpracovává osobní údaje uživatelů, a to konkrétně jména, příjmení, data narození, rodná čísla, adresy trvalého pobytu, adresy bydliště, čísla občanského průkazu (případně cestovního pasu), telefonní čísla, adresy elektronické pošty, IP adresy, facebook ID, čísla bankovního účtu, a další informace o majetkových poměrech daného uživatele. Zpracování je omezeno pouze na nejnutnější míru pro splnění účelu uvedeného v následujících dvou odstavcích VOP, a to po dobu trvání registrace. Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci.

12.4. Účelem zpracování osobních údajů uživatelů administrátorem, které uživatel nemůže odmítnout, je řádné zajištění plnění závazků dle smluv o půjčce, administrace půjček a ověření identity uživatelů.

12.5. Účelem zpracování osobních údajů, které uživatel může odmítnout je ověření schopnosti dlužníka přijmout a splatit půjčku, jeho bonity a platební morálky, nahlížení do informačních systémů a databází a také užití pro účely marketingu, tedy pro účely nabízení vlastních služeb a produktů či služeb a produktů jiných subjektů.

12.6. Administrátor je oprávněn osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zpracováním je rovněž oprávněn pověřit třetí osobu.

12.7. Dlužník tímto výslovně uděluje souhlas a současně zmocňuje administrátora k tomu, aby jím poskytnuté osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa, IČ a informace o rozsahu a povaze případného porušení smluvní povinnosti dlužníkem, jehož následkem je existence peněžní pohledávky ve výši dvou splátek nebo existence jakékoliv peněžní pohledávky déle jak 30 dnů po splatnosti investorů za dlužníkem, tyto osobní údaje včetně rodného čísla zpracovávala za účelem informování o porušení smluvní povinnosti dlužníkem včetně rozsahu a povahy tohoto porušení, následné platební morálce dlužníka a za účelem ochrany práv administrátora a investorů předávala za výše uvedenými účely k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, zájmovému sdružení právnických osob, IČ 69346925 (dále jen „SOLUS“), které vede databázi osob (dlužníků), které porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou službu (tj. úvěr, leasing, pojištění, kreditní karty, prodej na splátky, služba elektronických komunikací, dodávka médií apod.), případně jeho právnímu nástupci. Dlužník dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že administrátor a SOLUS budou za výše uvedeným účelem zpracovávat i osobní údaje dlužníka obsažené v insolvenčním rejstříku, vedeném podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Dlužník souhlasí s tím, aby SOLUS při zpracování jeho osobních údajů využil služeb zpracovatelů. Dlužník souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje včetně rodného čísla SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Tento souhlas je klientem poskytován od data platnosti smlouvy o půjčce a dále po dobu tří let po datu úhrady posledního finančního závazku z této smlouvy. Poskytnutí osobních údajů dlužníkem je dobrovolné. Aktuální seznam členů sdružení SOLUS je uveden na stránkách www.solus.cz a je k dispozici v sídle administrátora či na telefonické vyžádání. Dlužník potvrzuje, že byl poučen o právu k přístupu ke svým osobním údajům ve smyslu § 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Zjistí-li dlužník, že administrátor, případně jiný subjekt, kterému byly jeho osobní údaje zpřístupněny, porušil některou z povinností stanovenou mu zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, má právo se obrátit na sdružení SOLUS nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Dlužník potvrzuje, že byl administrátorem poučen o svých nárocích vůči porušiteli dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb.

12.8. Dlužník souhlasí s tím, aby společnost Nikita Engine s.r.o., IČO: 04180054 (dále jen "Společnost") za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala tyto osobní údaje dlužníka: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo, datum narození, IP adresa, facebook ID, údaje o přijatých půjčkách, případně další osobní údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce dlužníka, které administrátorovi sdělil či sdělí nebo které administrátor získal či získá v souvislosti se zprostředkovanou půjčkou. Dlužník souhlasí s tím, aby za níže uvedeným účelem administrátor výše uvedené osobní údaje dále předával Společnosti k dalšímu zpracovávání a uchovávání v rámci databáze Společnosti. Dlužník souhlasí s tím, že jeho výše uvedené osobní údaje budou zpřístupněny všem oprávněným uživatelům databáze Společnosti. Účelem zpracovávání osobních údajů dlužníka na základě tohoto souhlasu je (i) vytvoření souboru informací v databázi Společnosti vypovídající o rizikovosti, bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce dlužníka, (ii) zajištění vzájemného informování Společnosti, administrátora a oprávněných uživatelů databáze Společnosti o rizikovosti, bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce dlužníka, (iii) umožnění posouzení rizikovosti, bonity, důvěryhodnosti a platební morálky dlužníka ze strany oprávněných uživatelů databáze Společnosti. Dlužník uděluje svůj souhlas se zpracováváním jím poskytnutých osobních údajů na dobu neurčitou ode dne jeho udělení. Souhlas dle tohoto odstavce může dlužník kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese administrátora.

12.9. Dlužník souhlasí s tím, že administrátor je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje všem investorům, kteří v aukci podali vítěznou nabídku.

12.10. Investor souhlasí s tím, že administrátor je oprávněn poskytnout jeho osobní údaje dlužníkovi.

12.11. Uživatelé berou na vědomí, že jsou povinni své osobní údaje uvádět přesně, úplně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat administrátora o změně těchto osobních údajů.

12.12. Uživatelé jsou si vědomi svých práv souvisejících se správou a zpracováním osobních údajů, zejména pak práv dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že souhlas s jejich zpracováním a uchováním může být kdykoli bezplatně písemně odvolán (vyjma odst. 12.4. VOP), že mají právo přístupu k jejich osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokovaní nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, včetně práva obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.13. Uživatelé potvrzují, že mají bydliště v zemi, která je členským státem EU a současně potvrzují, že nejsou politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu.

Přečtěte si také:

Zákaznická infolinka 844 841 841 Po-Pá 9-17h

Znáte nás z médií...