Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání internetového portálu společnosti Benefi a.s., se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 036 25 699, zapsané v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 20271, umístěného na webové stránce www.benefi.cz, jehož účelem je umožnit jedné části uživatelů žádat společnost o půjčku a druhé části uživatelů investovat své volné finanční prostředky a podílet se na těchto půjčkách.

1.2. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek mají následující výrazy význam uvedený v článku 2. Ostatní slova mají význam, který se jim běžně v komunikaci přikládá.

2. Definice pojmů

2.1. Aukce – formalizovaný postup na portále, jehož cílem je poskytnout možnost investorům podílet se na půjčce, kterou společnost poskytne dlužníkovi

2.2. Adresa společnosti - Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

2.3. Bankovní účet společnosti určený pro investice – účet č. 77444777/2010

2.4. Bankovní účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí – účet č. 50444777/2010

2.5. Bankovní účet dlužníka – účet vedený v české měně bankou, družstevní záložnou či jiným subjektem oprávněným působit v České republice, z něhož byla provedena ověřovací platba a kam společnost převede peněžní prostředky z poskytnuté půjčky

2.6. Dlužník – uživatel, který je občanem České republiky nebo má povolení k trvalému pobytu na území České republiky a který již uzavřel se společností smlouvu o půjčce, na jejímž základě mu společnost poskytne peněžní prostředky ve sjednané výši

2.7. Emailová adresa společnosti - info@benefi.cz

2.8. Investice – peněžní podílení se investora na půjčce, kterou společnost poskytuje dlužníkovi

2.9. Investor – uživatel, který má zájem podílet se svými volnými peněžními prostředky na půjčkách, které společnost poskytuje dlužníkům nebo se na nich již podílí. Investorem může být fyzická i právnická osoba

2.10. OPPP – obchodní podmínky pro podíl na půjčkách

2.11. Osobní schránka – aplikace na portále sloužící jako trvalý nosič dat zřízená při registraci každému uživateli, jejímž prostřednictvím může společnost zasílat zprávy uživatelům. Zpráva doručená do osobní schránky je automaticky přeposlána na emailovou adresu uživatele. Osobní schránka je přístupná po přihlášení uživatele na portál. Dokumenty z osobní schránky si uživatel může kdykoli stáhnout do svého osobního počítače.

2.12. Ověřovací platba – způsob, jakým společnost ověřuje pravdivost údajů o bankovních účtech a dalších údajích uživatelů. Ověřovací platba je současně úhradou za provedení služby, k jejímuž ověření slouží, tedy zejména za převod peněžních prostředků na bankovní účet dlužníka nebo investora či za změnu telefonního čísla uživatele.

2.13. Portál – prostředí na webové stránce www.benefi.cz, ve kterém společnost umožňuje uživatelům (dlužníkům) žádat společnost o poskytnutí půjčky a zároveň uživatelům (investorům) se na těchto půjčkách svými volnými peněžními prostředky podílet

2.14. Potvrzovací kód – alfanumerický kód, který společnost zašle uživateli prostřednictvím sms na číslo jeho mobilního telefonu a který slouží k odsouhlasení určitých skutečností a k podpisu smluv na portálu uživatelem

2.15. Předsmluvní informace – informace poskytnuté žadateli před uzavřením smlouvy o půjčce ve formě formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru v platném znění

2.16. Přihlašovací údaje – uživatelské jméno a heslo, po jejichž zadání získá uživatel přístup na portál

2.17. Přezdívka (uživatelské jméno) – označení, pod nímž uživatel na portále vystupuje

2.18. Půjčka – peněžní prostředky získané dlužníkem na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi dlužníkem a společností

2.19. Smlouva o půjčce – smlouva, na jejímž základě se společnost zavazuje poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky postupem daným těmito VOP a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky společnosti vrátit a zaplatit jí sjednaný úrok, případně další platby, dostane-li se dlužník do prodlení se svými splátkami

2.20. Smlouva o užívání portálu – smlouva, která upravuje vzájemná práva a povinnosti uživatelů a společnosti při užívání portálu a vzniká registrací zájemce

2.21. Splátka – pravidelná platba, kterou dlužník postupně splácí svůj dluh, a která byla či bude připsána na bankovní účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí

2.22. Společnost – společnost Benefi a.s., se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 036 25 699, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 20271

2.23. Účelně vynaložené náklady spojené s vymáháním - zejména zaplacený soudní poplatek a náhrada nákladů právního zastoupení v soudním či jiném řízení stanovená dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění.

2.24. Úrok – peněžitá odměna za půjčení peněz sjednaná mezi dlužníkem a společností

2.25. Uživatel - fyzická osoba starší 18 let, která byla po uvedení, případně prokázání veškerých požadovaných údajů, zaregistrována pro přístup na portál

2.26. Uživatelský účet - virtuální účet, který společnost zřídí každému uživateli a bude mu na něj poukazovat platby od ostatních uživatelů

2.27. VOP – tyto Všeobecné obchodní podmínky

2.28. Webová stránka – www.benefi.cz

2.29. Zájemce - fyzická osoba starší 18 let, která má zájem se stát uživatelem, ale dosud nebyla zaregistrována

2.30. Žadatel o půjčku - uživatel, který je občanem České republiky a který chce uzavřít se společností smlouvu o půjčce, na jejímž základě mu společnost poskytne peněžní prostředky ve sjednané výši

2.31. Žádost o půjčku – projev vůle žadatele o půjčku, který žádá společnost o poskytnutí peněžních prostředků v určité výši

3. Registrace zájemce a trvání registrace uživatele

3.1. Pro získání přístupu na portál a ke službám společnosti se každý zájemce musí nejprve zaregistrovat jako uživatel.

3.2. Registrace probíhá na webové stránce a je odlišná pro budoucí investory a pro budoucí žadatele o půjčku.

3.3. Každý zájemce, který se chce stát investorem, si zvolí uživatelské jméno, pravdivě vyplní veškeré požadované údaje o své osobě a učiní požadovaná prohlášení. Na číslo mobilního telefonu zájemce bude obratem společností zaslána sms s potvrzovacím kódem pro dokončení registrace. Tento potvrzovací kód zájemce zadá do příslušného políčka na portále, čímž je registrace investora ukončena. Platnost potvrzovacího kódu je 10 minut od jeho doručení. Přístupové heslo na portál je obratem odesláno investorovi na emailovou adresu.

3.4. Zájemce, který má zájem o poskytnutí půjčky, si zvolí uživatelské jméno, pravdivě vyplní veškeré požadované údaje o své osobě v žádosti o půjčku a učiní požadovaná prohlášení, zejména že si není vědom zahájeného a trvajícího insolvenčního či exekučního řízení vůči jeho osobě a že nepřipravuje insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení svého oddlužení. Společnost mu obratem předběžně nabídne možnou výši úroku a počet splátek. Konečná nabídka bude společností provedena až po vyhodnocení žádosti o půjčku dle odst. 5.1. až 5.3. VOP. Pokud zájemci tyto předběžné parametry půjčky vyhovují, nahraje na portál společností požadované dokumenty – obvykle se jedná o potvrzení o výši příjmu, kopii obou stran platného občanského průkazu, který je platný ještě alespoň 1 měsíc od podání žádosti o půjčku, kopii dalšího osobního dokladu, vyúčtování za vodu, za elektřinu či za jinou službu a výpis z bankovního účtu, kde je uvedena stejná trvalá či doručovací adresa jako v žádosti o půjčku a kam chodí zájemci příjem. Společnost je oprávněna si vyžádat i jiné dokumenty či naopak výše uvedené dokumenty nevyžadovat.

3.5. Zájemce společnosti sdělí i informace o svých dluzích, jež má vůči jiným osobám, a o způsobu a průběhu jejich splácení.

3.6. Veškeré požadované informace a dokumenty jsou společností vyžadovány za účelem posouzení úvěruschopnosti zájemce. Zájemce je povinen poskytnout úplné a pravdivé informace. Společnost je oprávněna si tyto informace přiměřeným způsobem ověřit.

3.7. Společnost uchovává veškeré poskytnuté informace a dokumenty po dobu nejméně 5 let ode dne zániku právního vztahu vyplývajícího ze smlouvy o půjčce či po dobu 1 roku ode dne, kdy společnost žádost žadatele o půjčku po vyhodnocení neschválí.

3.8. Potvrzení o výši příjmu může mít následující podoby:
- Zaměstnanec: potvrzení o výši přijmu od zaměstnavatele ne starší než 3 měsíce (včetně názvu a IČ zaměstnavatele), kde bude uvedena výše mzdy, razítko a podpis zaměstnavatele, resp. jeho statutárního orgánu a výpis z účtu za poslední tři měsíce, kde bude vidět, že na Váš bankovní účet chodí příjmy. Zaměstnanci nesmí běžet výpovědní doba.
- OSVČ: poslední daňové přiznání (pokud podniká déle) a výpis z účtu za poslední tři měsíce, kde bude vidět, že na Váš bankovní účet chodí příjmy
- Ostatní: výpis z účtu za poslední tři měsíce, kde bude vidět, že na Váš bankovní účet chodí pravidelný příjem

3.9. Bez poskytnutí požadovaných informací a doručení požadovaných dokumentů nebude možno zájemci tuto půjčku poskytnout.

3.10. Při registraci každý zájemce vyjádří výslovný souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně provádění internetových plateb.

3.11. Po poskytnutí veškerých informací a dokumentů a případných společností vyžádaných vysvětlení či doplnění bude na číslo mobilního telefonu zájemce společností zaslána sms s potvrzovacím kódem pro dokončení registrace. Tento potvrzovací kód zájemce zadá do příslušného políčka na portále, čímž je registrace zájemce ukončena. Platnost potvrzovacího kódu je 10 minut od jeho doručení. Přístupové heslo na portál je obratem odesláno zájemci na emailovou adresu.

3.12. Dokončením registrace se zájemce stává uživatelem, získává přístup na portál a má se za to, že mezi společností a uživatelem byla uzavřena smlouva o užívání portálu dle těchto VOP.

3.13. Po dokončení registrace společnost odešle do osobní schránky uživatele informaci o požadavcích nezbytných pro realizaci bezpečných internetových plateb a souvisejících rizicích.

3.14. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o užívání portálu (ukončit registraci) do 14 dnů od jejího uzavření. Oznámení o odstoupení je uživatel povinen zaslat písemně poštou na adresu společnosti. Pokud od smlouvy odstoupí dlužník, který již uzavřel se společností smlouvu o půjčce, má se za to, že zároveň odstoupil i od smlouvy o půjčce. Pokud odstoupí investor, který již investoval v některé aukci, má se za to, že svou investici zadanou v aukci vzal zcela zpět. Peněžní prostředky z uživatelského účtu investora zašle společnost na bankovní účet uživatele do 14 dnů od doručení oznámení o odstoupení.

3.15. Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu o užívání portálu (ukončit registraci) kdykoli v průběhu jejího trvání, pokud nemá žádné závazky vyplývající z uzavřených smluv o půjčkách. Výpověď zašle písemně poštou na adresu společnosti. Výpověď je účinná okamžikem doručení. Peněžní prostředky z jeho uživatelského účtu mu zašle společnost na bankovní účet uživatele do 30 dnů od doručení výpovědi.

3.16. Společnost je oprávněna vypovědět smlouvu o užívání portálu (ukončit registraci) kdykoli v průběhu jejího trvání. Výpověď zašle uživateli emailem na jeho emailovou adresu a zároveň mu odešle peněžní prostředky z uživatelského účtu na jeho bankovní účet. Výpověď je účinná okamžikem doručení.

4. Práva a povinnosti uživatele

4.1. Každý uživatel je oprávněn užívat služby, které portál poskytuje. Některé služby mohou být poskytovány pouze určité skupině uživatelů.

4.2. Žádný z uživatelů nemůže být zároveň v pozici investora a dlužníka.

4.3. Každý dlužník může mít v jeden okamžik pouze jednu půjčku. Pokud však dlužník řádně splácí své závazky, může po uplynutí šesti (6) měsíců od poskytnutí půjčky požádat společnost o poskytnutí nové půjčky s vyšší částkou. V případě jejího poskytnutí použije společnost peněžní prostředky z této nové půjčky nejprve na úhradu veškerých dluhů plynoucích z původní půjčky a dlužníkovi převede na jeho uživatelský účet částku sníženou o odměnu společnosti a o dluhy vyplývající z původní půjčky.

4.4. Každý investor se může podílet na více půjčkách, pokud bude mít na svém uživatelském účtu dostatek peněžních prostředků.

4.5. Každý uživatel je povinen uvádět při komunikaci se společností i ostatními uživateli pouze pravdivé údaje, které nejsou zkreslené, jednostranně interpretované či záměrně neúplné. V opačném případě by se mohl dopustit jednání, které by mohlo naplnit skutkovou podstatu podvodu.

4.6. Pokud dojde ke změně údajů poskytnutých při registraci či kdykoli poté, je uživatel povinen informovat o těchto změnách bez zbytečného odkladu společnost vyplněním kontaktního formuláře na portále. Zejména je uživatel povinen bezodkladně informovat společnost v případě, že vůči jeho osobě dojde k zahájení exekučního či insolvenčního řízení. Pokud dlužník hodlá podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení svého oddlužení, je povinen o této skutečnosti společnost informovat tak, aby toto oznámení došlo společnosti alespoň 5 pracovních dní před podáním insolvenčního návrhu. Pokud dlužník tuto svou povinnost nesplní a podá insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení svého oddlužení insolvenčnímu soudu, stává se 1 hodinu před okamžikem, kdy je v insolvenčním rejstříku zveřejněna vyhláška o zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka, bez dalšího splatnou celá dosud neuhrazená jistina.

4.7. Chce-li uživatel změnit číslo svého mobilního telefonu, na něž mu společnost zasílá potvrzovací kódy, požádá uživatel tlačítkem na portálu společnost o zaslání sms s variabilním symbolem pro provedení ověřovací platby. Uživatel pak převede 1,- Kč ze svého bankovního účtu na bankovní účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí. Bez připsání ověřovací platby na bankovní účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí nebude možno provést změnu čísla mobilního telefonu uživatele.

4.8. Uživatel je povinen uchovávat v tajnosti své přihlašovací údaje. Pokud by k přihlašovacím údajům získala přístup nepovolaná třetí osoba, oznámí uživatel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu společnosti, která tyto přihlašovací údaje zneplatní.

4.9. V případě, že uživatel zadá při přihlašování na portál třikrát za sebou nesprávné přihlašovací údaje, bude mu zablokován přístup na portál. Odblokování bude provedeno tak, že po zadání uživatelského jména na portále klikne na tlačítko „Odblokovat uživatelský účet“. Na číslo mobilního telefonu uživatele bude poté společností zaslána sms s potvrzovacím kódem pro odblokování přístupu na portál. Tento potvrzovací kód uživatel zadá do příslušného políčka na portále, čímž bude přístup odblokován. Platnost potvrzovacího kódu je 10 minut od jeho doručení. Nové přístupové heslo na portál je obratem odesláno uživateli na emailovou adresu. Toto nové heslo použije uživatel při dalších přihlášeních na portál.

4.10. V případě, že po přihlášení na portál neprovede uživatel po dobu 30 minut žádnou aktivitu, bude ze systému automaticky odhlášen. Pro další aktivitu na portále se bude muset uživatel znovu přihlásit.

4.11. Uživatel si je vědom skutečnosti, že nese plnou odpovědnost za případná právní jednání, která by nepovolaná třetí osoba učinila po získání přihlašovacích údajů a po neoprávněném přístupu na portál a nese také odpovědnost za případnou takto vzniklou škodu.

4.12. Každý uživatel je povinen při komunikaci se společností či ostatními uživateli vystupovat v souladu s dobrými mravy a obecně přijímanými pravidly chování.

4.13. Uživatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

4.14. Každý uživatel musí mít na počítači, ze kterého přistupuje na portál nainstalován program Adobe Acrobat Reader.

4.15. Společnost je oprávněna uživatele telefonicky kontaktovat a ověřit veškeré zadané údaje. Uživatel souhlasí s tím, že telefonní hovor může být monitorován a nahráván.

4.16. Investor může převést na svůj uživatelský účet převést libovolnou částku určenou na investice. Platbu provede převodem na bankovní účet společnosti určený pro investice. Společnost po připsání platby převede platbu na uživatelský účet investora.

4.17. Při převodu peněžních prostředků z uživatelského účtu na svůj bankovní účet investor potvrdí tento převod zadáním potvrzovacího kódu, který mu společnost zašle prostřednictvím sms na číslo jeho mobilního telefonu. Platnost potvrzovacího kódu je 10 minut od jeho doručení.

5. Uzavření smlouvy o půjčce

5.1. Po dokončení registrace žadatele o půjčku společnost žádost o půjčku vyhodnotí. Vyhodnocením se rozumí zejména s odbornou péčí provedené posouzení schopnosti žadatele o půjčku splatit poskytnutou půjčku (posouzení úvěruschopnosti).

5.2. Při vyhodnocení bude brán zřetel na žadatelem o půjčku poskytnuté údaje, informace a dokumenty i na předešlé půjčky, o které žadatel o půjčku společnost žádal, a na průběh jejich splácení. Přitom je společnost oprávněna nahlédnout i do jiných informačních systémů a databází (zejména Centrální evidence exekucí, Nebankovní registr klientských informací, Bankovní registr klientských informací, SOLUS), případně žadatele o půjčku či jiné osoby telefonicky kontaktovat. Při vyhodnocování bere společnost zřetel zejména také na porovnání příjmů a výdajů žadatele o půjčku a způsobu splácení jeho dosavadních dluhů.

5.3. Po ukončení vyhodnocování vyrozumí společnost žadatele o půjčku o tom, zda jeho žádost byla či nebyla schválena, a to zprávou zaslanou do jeho osobní schránky a na jeho e-mailovou adresu. V případě neschválení půjčky společnost sdělí žadateli o půjčku i důvod neschválení půjčky spolu s údajem o použité databázi.

5.4. V případě, že žádost byla společností schválena, zašle společnost žadateli o půjčku do jeho osobní schránky a na jeho e-mailovou adresu nabídku na poskytnutí půjčky, a to ve formě formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru v platném znění (předsmluvní informace). Současně společnost určí i dobu trvání aukce v délce až 30 dnů.

5.5. Pokud žadatel o půjčku s předsmluvními informacemi souhlasí a klikne na tlačítko „Souhlasím s předsmluvními informacemi“, je na číslo jeho mobilního telefonu obratem společností zaslána sms s potvrzovacím kódem, který žadatel o půjčku zadá do příslušného políčka na portále bezprostředně pod předsmluvními informacemi. Platnost potvrzovacího kódu je 10 minut od jeho doručení.

5.6. Následně společnost vygeneruje návrh smlouvy o půjčce, která obsahuje veškeré údaje o poskytované půjčce a jejím splácení a upravuje také vzájemná práva a povinnosti dlužníka a společnosti.

5.7. Společnost může umožnit žadateli o půjčku podpis smlouvy o půjčce přímo na portále. V takovém případě, pokud žadatel o půjčku s návrhem smlouvy o půjčce souhlasí a klikne na tlačítko „Souhlasím s návrhem smlouvy o půjčce“, je na číslo jeho mobilního telefonu obratem společností zaslána sms s potvrzovacím kódem, který žadatel o půjčku zadá do příslušného políčka na portále bezprostředně pod návrhem smlouvy o půjčce, čímž návrh smlouvy o půjčce podepíše. Platnost potvrzovacího kódu je 10 minut od jeho doručení. Zadáním potvrzovacího kódu je smlouva o půjčce mezi společností a žadatelem o půjčku uzavřena. Po uzavření smlouvy zašle společnost oboustranně podepsanou smlouvu o půjčce do osobní schránky dlužníka.

5.8. Společnost je oprávněna neumožnit žadateli o půjčku uzavřít smlouvu o půjčce na dálku. V takovém případě společnost zašle prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu žadatele o půjčku dva sešité výtisky smlouvy o půjčce bez podpisu statutárního orgánu společnosti, které žadatel o půjčku podepíše a svůj podpis nechá úředně ověřit. Poté žadatel o půjčku zašle oba takto podepsané výtisky smlouvy o půjčce na adresu společnosti, která smlouvu také podepíše a jeden výtisk oboustranně podepsané smlouvy zašle zpět na adresu žadatele o půjčku. Smlouva o půjčce je uzavřena doručením žadatelem o půjčku podepsané smlouvy společnosti. O doručení a tím i uzavření smlouvy o půjčce, bude společnost žadatele o půjčku informovat zprávou zaslanou do jeho osobní schránky. Pokud nebude žadatelem o půjčku podepsaná smlouva doručena společnosti do 20 dnů od jejího odeslání, má se za to, že nabídka nebyla žadatelem o půjčku přijata a společnost není nabídkou nadále nijak vázána.

5.9. Dlužník je srozuměn s tím, že smlouva o půjčce je uzavírána s rozvazovací podmínkou spočívající v tom, že pokud se na půjčce nebudou podílet investoři dle následujícího článku č. 6 VOP v objemu 100% z jistiny půjčky, právní účinky smlouvy o půjčce zaniknou a půjčka nebude společností poskytnuta. O zániku právních účinků smlouvy o půjčce bude společnost dlužníka informovat zprávou zaslanou do jeho osobní schránky.

5.10. Po uzavření smlouvy o půjčce požádá dlužník tlačítkem na portálu společnost o ověření čísla účtu a společnost zašle dlužníkovi formou sms na číslo jeho mobilního telefonu, u půjček vyšších než 100.000,- Kč tak může společnost učinit i formou doporučeného dopisu zaslaného na adresu dlužníka, variabilní symbol pro provedení ověřovací platby. Dlužník pak převede 1,- Kč ze svého účtu na bankovní účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí. Bez připsání ověřovací platby na bankovní účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí nebude možno převést peněžní prostředky z poskytnuté půjčky na bankovní účet dlužníka.

5.11. Dlužník je do 14 dnů od uzavření smlouvy o půjčce oprávněn bez jakékoli sankce od smlouvy o půjčce odstoupit, a to písemným prohlášením zaslaným na adresu společnosti. Lhůta je dodržena, pokud dlužník odešle odstoupení poslední den lhůty na adresu společnosti. Pokud byla jistina půjčky již převedena na bankovní účet dlužníka, je dlužník bez zbytečného odkladu povinen veškeré poskytnuté peněžní prostředky vrátit, nejpozději však do 30 dnů od odeslání odstoupení, na bankovní účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí. Pokud dlužník vrátí veškeré poskytnuté peněžní prostředky včas na účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí, nebude společnost požadovat smluvní úrok za dobu, kdy měl dlužník peněžní prostředky ve své dispozici.

5.12. Dlužník je do 30 dnů od převedení peněžních prostředků z poskytnuté půjčky na jeho bankovní účet oprávněn za předpokladu, že ještě společnosti neuhradil první splátku poskytnuté půjčky, vrátit společnosti veškeré peněžní prostředky na účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí. Pokud tak dlužník učiní, má se za to, že od smlouvy o půjčce odstoupil. Společnost v takovém případě nebude požadovat smluvní úrok za dobu, kdy měl dlužník peněžní prostředky ve své dispozici.

6. Aukce

6.1. Bezprostředně po uzavření smlouvy o půjčce jsou parametry půjčky zveřejněny ve formě aukce na portále, kde jsou viditelné pro všechny registrované investory, a to po dobu až 30 dnů (trvání aukce). Dlužník, který je označen pouze přezdívkou, datem narození a okresem místa bydliště, může zveřejněné parametry doplnit o další informace, zejména například důvod žádosti o půjčku.

6.2. Každý investor, který má na svém uživatelském účtu dostatek peněžních prostředků, se může po dobu trvání aukce rozhodnou podílet se svou investicí na jakékoli zveřejněné půjčce.

6.3. Investoři mohou během trvání aukce klást dlužníkovi prostřednictvím formuláře na portále otázky týkající se půjčky. Tyto otázky spolu s odpověďmi dlužníka budou viditelné všem uživatelům.

6.4. Podmínky zadávání investic v průběhu aukce jsou uvedeny v OPPP.

6.5. Dosáhnou-li investice investorů výše 100 % jistiny půjčky ještě před uplynutím doby trvání aukce a bude-li aukce předčasně ukončena, bude půjčka dlužníkovi poskytnuta dříve.

6.6. Pokud po uplynutí doby trvání aukce objem všech investic do určité půjčky nedosáhne 100 % jistiny této půjčky, budou všechny investice do této půjčky zrušeny a dojde k zániku právních účinků smlouvy o půjčce.

7. Poskytnutí peněžních prostředků

7.1. Nejpozději následující pracovní den po ukončení aukce, ve které objem všech investic dosáhne 100 % jistiny půjčky, převede společnost jistinu půjčky na bankovní účet dlužníka (poskytnutí půjčky).

7.2. O převodu peněžních prostředků na bankovní účet dlužníka společnost vyrozumí dlužníka zprávou zaslanou do osobní schránky dlužníka.

7.3. Dlužník je srozuměn s tím, že v okamžiku podání pokynu k převodu peněžních prostředků na bankovní účet dlužníka, je společnost oprávněna odečíst si z těchto peněžních prostředků odměnu společnosti dle odstavce 13.4. VOP, případně dluhy z původní půjčky dle odst. 4.3. VOP a na bankovní účet dlužníka tak bude převedena jistina půjčky snížená o tuto odměnu společnosti a případné dluhy z původní půjčky. Na tuto odměnu vystaví společnost dlužníkovi daňový doklad.

8. Splácení půjčky

8.1. Dlužník bude půjčku splácet tak, že všechny splátky budou v každém kalendářním měsíci splatné vždy ke dni, ke kterému byla splatná první splátka. První splátka je splatná za měsíc po dni poskytnutí půjčky. Přesné datum splatnosti první splátky sdělí společnost dlužníkovi bezprostředně po poskytnutí půjčky oznámením zaslaným do osobní schránky dlužníka a na jeho emailovou adresu. Splátky jsou splatné na bankovní účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí, z něhož pak společnost bude převádět podíly na splátkách půjček na uživatelské účty investorů, kteří se na půjčce svou investicí podílejí.

8.2. Jednotlivé splátky dle splátkového kalendáře zahrnují jistinu i úrok z poskytnuté půjčky (anuitní splátky).

8.3. Dlužník je povinen uvádět u plateb splátek přidělený variabilní symbol. V opačném případě může být platba společností zařazena mezi neidentifikované a dlužník se může dostat do prodlení se splácením. Pokud dlužník uhradí nižší částku, než by odpovídalo výši měsíční splátky dle smlouvy o půjčce, rozdělí společnost uhrazenou částku mezi investory v poměrně dle výše jim náležejících podílů na splátkách půjčky.

8.4. Dlužník je oprávněn kdykoli předčasně půjčku splatit. V takovém případě je však povinen uhradit celou dosud nesplacenou jistinu půjčky a část následující splátky odpovídající výši úroku za celý započatý měsíc. Rozdíl mezi výší úroku za celý započatý měsíc a výší úroku do dne předčasného splacení jistiny je považován za náhradu účelně vynaložených nákladů společnosti spojených s předčasným splacením půjčky. Zároveň je dlužník povinen uhradit veškeré nároky věřitele na smluvní pokuty či náhrady paušálních výdajů za odeslané upomínky, pokud tyto v průběhu splácení vznikly. Aktuální částka pro předčasné splacení i přehled všech zbývajících splátek bude vždy uveden na portále u příslušné půjčky a dlužník si jej může kdykoli bezplatně vytisknout.

8.5. Dlužník je povinen provádět veškeré platby na bankovní účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí. Pokud dlužník uhradí jakékoli plnění dle smlouvy o půjčce na jiný účet, je tato platba považována za neuhrazenou.

8.6. Dozví-li se společnost, že na majetek dlužníka bylo zahájeno exekuční řízení, že byl zjištěn úpadek dlužníka v rámci insolvenčního řízení či že dlužník zemřel a bylo zahájeno dědické řízení, může zesplatnit celou dosud nesplacenou jistinu půjčky.. Stejné právo má společnost i tehdy, pokud jí dlužník oznámí, že hodlá podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení svého oddlužení. Stejné právo má společnost i tehdy, pokud dlužník uvedl v žádosti o půjčku nepravdivé údaje. Oznámení o zesplatnění zašle do osobní schránky dlužníka a na adresu uvedenou dlužníkem, případně na adresu notáře jako soudního komisaře, který byl prověřen provedením dědického řízení. K zesplatnění dojde okamžikem odeslání oznámení o zesplatnění dlužníkovi. Dojde-li k zesplatnění celé dosud nesplacené jistiny půjčky, má společnost právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z této částky. Smluvní pokuta je splatná okamžikem úhrady dluhu, který utvrzuje, v případě, že dluh dosud nebyl uhrazen, je splatná okamžikem odeslání výzvy k úhradě, případně okamžikem podání žaloby příslušnému soudu, a to na účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí.

8.7. Pokud dlužník zaplatí větší částku, než odpovídá výši aktuální splátky, budou přebývající peněžní prostředky započteny na náhradu paušálních nákladů za odeslané upomínky dle odst. 9.1 VOP a dále pak na úhradu odpovídající části následující splátky, případně více následujících splátek. Splátkový kalendář se tím však nijak nemění. Vyúčtování přeplatků a nedoplatků bude provedeno až po doplacení poslední splátky dle splátkového kalendáře.

9. Prodlení se splácením

9.1. V případě prodlení dlužníka s platbou jakékoli splátky delším než 15 dní je společnost oprávněna zaslat dlužníkovi písemnou upomínku o zaplacení dlužné částky. Nebude-li dlužná splátka uhrazena ani 30. a 45. den po splatnosti, je společnost oprávněna zaslat dlužníkovi další 2 písemné upomínky. Dlužník souhlasí s tím, že společnost má nárok na paušální náhradu účelně vynaložených nákladů na vyhotovení a odeslání upomínky ve výši 300,- Kč za upomínku odeslanou při prodlení trvajícím 15 a 30 dní a ve výši 600,- Kč za upomínku odeslanou při prodlení trvajícím 45 dní. Tato paušální náhrada je splatná okamžikem odeslání příslušné upomínky, a to na účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí.

9.2. V případě prodlení dlužníka s platbou jakékoli splátky delším než 10 dní vzniká společnosti právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 499,- Kč. Smluvní pokuta je splatná 11. den trvání prodlení, a to na účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí. V souhrnu má společnost právo na tuto smluvní pokutu utvrzující jednotlivé splátky nejvýše v 6 případech za jeden kalendářní rok.

9.3. Je-li dlužník v prodlení se zaplacením byť jediné splátky po dobu delší než 60 dní, stává se 61. den trvání prodlení celá dosud nesplacená jistina půjčky bez dalšího splatnou. Dojde-li k zesplatnění dosud nesplacené jistiny půjčky, zavazuje se dlužník uhradit společnosti smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z této částky jistiny. Smluvní pokuta je splatná okamžikem úhrady dluhu, který utvrzuje, v případě, že dluh dosud nebyl uhrazen, je splatná okamžikem odeslání výzvy k úhradě, případně okamžikem podání žaloby příslušnému soudu, a to na účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí.

9.4. V případě prodlení dlužníka s úhradou splátky či celé zesplatněné dosud nesplacené jistiny půjčky se dlužník zavazuje uhradit společnosti zákonný úrok z prodlení. Úrok z prodlení je splatný na účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí.

9.5. Způsob vymáhání dlužných částek volí společnost s ohledem na profesionální a odborné zkušenosti, přičemž se snaží maximalizovat vymoženou částku. Společnost není vázána jakýmikoli pokyny či doporučeními investorů.

9.6. Kdykoli společnost obdrží jakoukoli platbu vztahující se ke konkrétní půjčce od dlužníka, který je v prodlení, započte ji nejprve na náhradu paušálních nákladů za odeslané upomínky dle odst. 9.1 VOP, poté na smluvní pokutu podle odst. 9.2. VOP, poté na účelně vynaložené náklady spojené s vymáháním, poté na smluvní pokutu dle odst. 9.3. či 8.6. VOP, poté na zákonný úrok z prodlení dle odst. 9.4. VOP, poté na úrok (úrokový výnos) a nakonec na jistinu půjčky.

10. Podíl investorů na půjčkách

10.1. Každý investor, který byl zaregistrován na portále, musí se společností uzavřít rámcovou smlouvu o podílu investora na půjčkách.

10.2. Na základě rámcové smlouvy o podílu investora na půjčkách a na základě těchto VOP může investor zadáním investice do aukce postupem podle čl. 6 VOP získat podíl na konkrétních půjčkách dlužníkům.

10.3. Smlouva o půjčce je uzavřena mezi společností a dlužníkem a investorovi proto nevzniká žádné přímé právo vůči dlužníkovi.

10.4. Podílem na půjčce (investicí) se rozumí podíl na výnosech a ztrátách konkrétní investorem vybrané půjčky.

10.5. Co se rozumí podílem na výnosech a ztrátách půjčky je blíže určeno v článku č. 6. OPPP.

10.6. Je-li na bankovní účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí připsána splátka půjčky od dlužníka či je-li tam připsána jinak dosažená úhrada dlužné částky, rozdělí společnost uhrazenou částku mezi investory dle pravidel uvedených v OPPP.

10.7. Společnost provádí veškeré platby pouze na účty vedené v české měně bankou družstevní záložnou či jiným subjektem oprávněným působit v České republice.

11. Postoupení podílu na půjčce jinému investorovi

11.1. Společnost může investorovi umožnit postoupit prostřednictvím portálu svůj podíl na půjčce jinému investorovi. Postoupit lze pouze celý podíl na půjčce najednou. V takovém případě se použije postup dle následujících ustanovení čl. 11. těchto VOP.

11.2. Investor zadá do formuláře na portálu údaje o podílu na půjčce a nejnižší cenu, jíž je ochoten akceptovat. Zadá také ideální cenu podílu na půjčce a zahájí aukci investice, které se mohou zúčastnit ostatní investoři. Touto nabídkou je vázán až do ukončení aukce investice.

11.3. Ostatní investoři mohou nabízet cenu, která odpovídá zadané nejnižší ceně podílu na půjčce nebo cenu vyšší. V okamžiku odeslání nabídky společnost zablokuje příslušnou částku na uživatelském účtu investora. Svou nabídkou jsou investoři vázáni až do okamžiku, kdy je jejich nabídka překonána lepší nabídkou jiného investora. Poté mohou učinit novou nabídku.

11.4. V okamžiku odeslání nabídky budou všechny dosud odeslané nabídky srovnány od nejlepší po nejhorší, a to podle výše od nejvyšší po nejnižší. V případě, že více nabídek obsahuje stejnou cenu, rozhoduje pořadí podaných nabídek, přičemž dříve podaná nabídka je lepší než nabídka podaná později. Rozhodující je systémový čas portálu

11.5. Aukce investice je ukončena buď uplynutím času, nebo dosažením ideální ceny podílu na půjčce

11.6. Pokud aukce investice skončí uplynutím času a byla podána alespoň jedna nabídka, je smlouva o postoupení podílu na půjčce uzavřena mezi investorem nabízejícím podíl na půjčce a investorem nabízejícím nejlepší cenu.

11.7. Pokud některý z investorů nabídne v průběhu aukce ideální cenu, aukce končí a smlouva o postoupení podílu na půjčce je uzavřena mezi investorem nabízejícím podíl na půjčce a investorem nabízejícím ideální cenu podílu na půjčce

11.8. Po uzavření smlouvy o postoupení podílu na půjčce společnost vygeneruje smlouvu o postoupení podílu na půjčce ve formátu pdf a zašle ji oběma investorům, kteří smlouvu uzavřeli. Investor nabízející podíl na půjčce jako postupitel neodpovídá za dobytnost této pohledávky.

11.9. Peněžní prostředky za postoupený podíl na půjčce převede společnost z uživatelského účtu investora, kterému byl podíl na půjčce postoupen, na uživatelský účet investora, který podíl na půjčce postoupil, do 2 dnů od uzavření smlouvy o postoupení podílu na půjčce.

11.10. Peněžní prostředky, které společnost obdrží od dlužníka po zahájení aukce investice, náležejí v případě, že dojde k postoupení podílu na půjčce, investorovi, kterému byl podíl na půjčce postoupen.

12. Ochrana osobních údajů

12.1. Registrací dávají všichni uživatelé společnosti souhlas se zpracováním a uchováním všech osobních údajů předaných společnosti v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. Součástí souhlasu se zpracováním osobních údajů je i souhlas dlužníka se získáváním osobních údajů v jiných informačních systémech a databázích (např. Centrální evidence exekucí, Nebankovní registr klientských informací, Bankovní registr klientských informací, SOLUS) v přímé souvislosti s posuzováním bonity a dalších podstatných informací o majetkových poměrech dlužníka. Dlužník tedy souhlasí s tím, aby společnost získala, a to i opakovaně, informace o dlužníkově bonitě, platební morálce (zahrnující zejména informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků) a důvěryhodnosti:
a) z Nebankovního registru klientských informací sdružení CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o, IČ: 712 36 384 („NRKI“). Tento souhlas dlužník uděluje pro zpracování osobních údajů ve fázi žádosti o půjčku po dobu maximálně 6 měsíců, poté pro zpracování osobních údajů ve fázi trvání smluvního vztahu po celou dobu splácení půjčky a poté pro zpracování osobních údajů na dobu dalších 4 let od splnění veškerých finančních závazků dlužníka z uzavřené smlouvy o půjčce, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku smlouvy o půjčce, pokud finanční závazky ze smlouvy o půjčce zaniknou jinak.
b) z Bankovního registru klientských informací společnosti CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČ: 261 99 696 („BRKI“). Tento souhlas dlužník uděluje pro zpracování osobních údajů ve fázi žádosti o půjčku po dobu maximálně 6 měsíců, poté pro zpracování osobních údajů ve fázi trvání smluvního vztahu po celou dobu splácení půjčky a poté pro zpracování osobních údajů na dobu dalších 4 let od splnění veškerých finančních závazků dlužníka z uzavřené smlouvy o půjčce, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku smlouvy o půjčce, pokud finanční závazky ze smlouvy o půjčce zaniknou jinak.
c) z Pozitivního registru sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 („SOLUS“). Tento souhlas dlužník uděluje na dobu jednání o uzavření smlouvy o půjčce, a pokud smlouvu o půjčce se společností uzavře, i na dobu trvání této smlouvy. Pro případ, že dojde ke změně právní úpravy, souhlasí dlužník s tím, aby jeho osobní údaje byly zpracovávány v registrech sdružení SOLUS v rozsahu, v jakém to připouští § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

12.3. Společnost podle následujících pravidel zpracovává osobní údaje uživatelů, a to konkrétně jména, příjmení, data narození, rodná čísla, adresy trvalého pobytu, adresy bydliště, čísla občanského průkazu (případně cestovního pasu), telefonní čísla, adresy elektronické pošty, IP adresy, facebook ID, čísla bankovního účtu, a další informace o majetkových poměrech daného uživatele. Dále společnost zpracovává osobní údaje vypovídající o tom, zda mezi dlužníkem a společností došlo k uzavření smlouvy o půjčce či nikoli, o plnění finančních závazků dlužníka vůči společnosti v souvislosti se smlouvou o půjčce, o zajištění závazků souvisejících se smlouvou o půjčce a o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti dlužníka, které dlužník společnosti sdělil či sdělí či je společnost získá v souvislosti plněním či neplněním smlouvy o půjčce. Zpracování je omezeno pouze na nejnutnější míru pro splnění účelu uvedeného v následujících dvou odstavcích VOP, a to po dobu trvání registrace a dále na dobu dalších 4 let od splnění veškerých finančních závazků dlužníka vyplývajících ze smlouvy o půjčce. Zpracování osobních údajů zahrnuje zejména jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, upravování, pozměňování, doplňování či opravu, vyhledávání, používání, šíření, zveřejňování, uchovávání, blokování a likvidaci. Pro případ, že společnost žadateli o půjčku požadovanou půjčku neposkytne, platí, že výše uvedený souhlas je udělen pouze po dobu 6 měsíců od jeho udělení.

12.4. Účelem zpracování osobních údajů uživatelů společností, které uživatel nemůže odmítnout, je řádné zajištění plnění závazků dle smluv o půjčce a ověření identity uživatelů.

12.5. Účelem zpracování osobních údajů uživatelů společností, které uživatel může odmítnout, je ověření schopnosti dlužníka přijmout a splatit půjčku, jeho bonity a platební morálky, nahlížení do informačních systémů a databází a také užití pro účely marketingu, tedy pro účely nabízení vlastních služeb a produktů či služeb a produktů jiných subjektů.

12.6. Dlužník bere na vědomí, že podle § 20z a § 20za zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů mohou být jeho osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“) sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K tomuto informování není třeba souhlasu dlužníka a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti dlužníka. Společnost se účastní registrů SOLUS, zájmového sdružení právnických osob. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších osobních údajů dlužníka, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k osobním údajům dlužníka při jejich zpracování a (v) poučení o právech (§ 11 a § 12 zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) a nárocích (§ 21 zákona č. 101/2000 Sb.) dlužníka v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. Aktuální znění Poučení může dlužník kdykoli získat na webové stránce společnosti v sekci „Chci si půjčit – Smlouva o půjčce (vzor)“, na telefonické informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz. Dále bere dlužník na vědomí, že v případě, kdy registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů (například Pozitivní registr SOLUS), může do něj společnost a další uživatelé nahlížet jen se souhlasem dlužníka a dlužník má právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o své osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se dlužníka týkají, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se téhož dlužníka nemohly být zapsány.

12.7. Dlužník dává svou registrací souhlas s tím, že osobní údaje uvedené v odst. 12.3. VOP může společnost shromažďovat, zpracovávat a uchovávat způsobem a za podmínek uvedených v Informačním memorandu, a to za účelem:
- vytvoření souboru informací v rámci Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) vypovídajících o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce dlužníka,
- zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce dlužníka,
- umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky dlužníka ze strany oprávněných uživatelů Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) a
- zajištění vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje akciová společnost CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s., IČ: 261 99 696, o mé bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce a umožnění (a to i opakovaného) posuzování mé bonity, důvěryhodnosti a platební morálky ze strany oprávněných uživatelů NRKI a BRKI. Způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a způsob, rozsah a podmínky vzájemného informování oprávněných uživatelů NRKI a BRKI jsou uvedeny v Informačním Memorandu.
Dlužník souhlasí, aby za tímto účelem:
- společnost osobní údaje dlužníka uvedené v odst. 12.3 VOP dále předávala provozovateli registru klientských informací, tedy zájmovému sdružení právnických osob CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o, IČ: 712 36 384, které provozuje Nebankovní registr klientských informací („NRKI“), k dalšímu shromažďování, zpracovávání a uchovávání v rámci takového registru;
- provozovatel registru klientských informací osobní údaje dlužníka uvedené v odst. 12.3 VOP (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru klientských informací) zpřístupnil všem oprávněným uživatelům registru klientských informací, kteří budou mít odpovídající souhlas dlužníka nebo kteří k tomu budou oprávněni v souladu se zákonem;
- všichni oprávnění uživatelé registru klientských informací, kterým byly zpřístupněny osobní údaje dlužníka uvedené v odst. 12.3 VOP, tyto použili, a to případně spolu s dalšími osobními údaji dlužníka, jež oprávněně zpracovávají;
- provozovatel registru klientských informací zpřístupnil společnosti (ve formě informačního souboru vytvořeného provozovatelem registru klientských informací) veškeré osobní údaje dlužníka, u kterých k takovému zpřístupnění bude existovat odpovídající souhlas dlužníka (zejména souhlas udělený některému oprávněnému uživateli registru klientských informací) nebo u kterých k tomu provozovatel registru klientských informací bude oprávněn v souladu se zákonem.
Informační memorandum může dlužník kdykoli získat na webové stránce společnosti v sekci „Chci si půjčit – Smlouva o půjčce (vzor)“ a na www.cncb.cz. Obsahem Informačního memoranda je základní charakteristika fungování registru klientských informací, včetně popisu jeho struktury, identifikace provozovatele registru klientských informací, seznamu oprávněných uživatelů registru klientských informací a osob, které jsou oprávněny se účastnit na zpracování osobních údajů v rámci registru klientských informací, a poučení o právech dlužníka v souvislosti se zpracováním osobních údajů dlužníka v rámci registru klientských informací.

12.8. Dlužník souhlasí s tím, aby společnost Nikita Engine s.r.o., IČO: 04180054 (dále jen "Společnost Nikita") za níže uvedeným účelem shromažďovala, zpracovávala a uchovávala tyto osobní údaje dlužníka: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodné číslo, datum narození, IP adresa, facebook ID, údaje o přijatých půjčkách, případně další osobní údaje, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce dlužníka, které společnosti sdělil či sdělí nebo které společnost získala či získá v souvislosti s poskytnutou půjčkou. Dlužník souhlasí s tím, aby za níže uvedeným účelem společnost výše uvedené osobní údaje dále předávala Společnosti Nikita k dalšímu zpracovávání a uchovávání v rámci databáze Společnosti Nikita. Dlužník souhlasí s tím, že jeho výše uvedené osobní údaje budou zpřístupněny všem oprávněným uživatelům databáze Společnosti Nikita. Účelem zpracovávání osobních údajů dlužníka na základě tohoto souhlasu je (i) vytvoření souboru informací v databázi Společnosti Nikita vypovídající o rizikovosti, bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce dlužníka, (ii) zajištění vzájemného informování Společnosti Nikita, společnosti a oprávněných uživatelů databáze Společnosti Nikita o rizikovosti, bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce dlužníka, (iii) umožnění posouzení rizikovosti, bonity, důvěryhodnosti a platební morálky dlužníka ze strany oprávněných uživatelů databáze Společnosti Nikita. Dlužník uděluje svůj souhlas se zpracováváním jím poskytnutých osobních údajů na dobu neurčitou ode dne jeho udělení. Souhlas dle tohoto odstavce může dlužník kdykoliv odvolat, a to písemně na adrese společnosti.

12.9. Dlužník souhlasí s tím, že společnost je oprávněna poskytnout jeho osobní údaje všem investorům, kteří v aukci týkající se půjčky dlužníka zadali svou investici.

12.10. Společnost je oprávněna osobní údaje zpracovávat systematicky, a to automatizovaně nebo jinými prostředky prostřednictvím informačního systému. Zpracováním je rovněž oprávněna pověřit třetí osobu.

12.11. Uživatelé berou na vědomí, že jsou povinni své osobní údaje uvádět přesně, úplně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat společnost o změně těchto osobních údajů.

12.12. Uživatelé jsou si vědomi svých práv souvisejících se správou a zpracováním osobních údajů, zejména pak práv dle § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že souhlas s jejich zpracováním a uchováním může být kdykoli bezplatně písemně odvolán (vyjma odst. 12.4. VOP), že mají právo přístupu k jejich osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokovaní nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, včetně práva obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12.13. Uživatelé potvrzují, že mají bydliště v zemi, která je členským státem EU a současně potvrzují, že nejsou politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financováni terorismu.

13. Práva a povinnosti společnosti

13.1. Společnost má vůči investorovi právo na odměnu za možnost podílet se svou investicí na půjčce a za následnou administrativní činnost spojenou se správou a splácením půjčky dle smlouvy o půjčce.

13.2. Výše odměny společnosti a způsob jejího vyplacení je určen v článku č. 7. OPPP.

13.3. Společnost spravuje půjčku zejména tím, že přijímá od dlužníka splátky jistiny půjčky, úrok, úrok z prodlení a smluvní pokuty a následně tyto částky rozděluje mezi investory podle výše jejich podílů na půjčce. Dále dohlíží na včasné a řádné plnění smlouvy o půjčce, včasné a řádné platby splátek a tyto platby dle svého uvážení vymáhá.

13.4. Společnost má vůči dlužníkovi nárok na jednorázovou odměnu za provedení aukce ve výši 0-9% z celkové výše půjčky včetně jejího příslušenství (jistina a úrok). Konkrétní výše odměny je určena společností v nabídce na poskytnutí půjčky.

13.5. Odměna dle předchozího odstavce VOP je splatná okamžikem uzavření smlouvy o půjčce a společnost je oprávněna započíst si ji vůči jistině půjčky poskytnuté dlužníkovi. Společnost projeví svou vůli tyto své nároky započíst podáním příkazu k úhradě na bankovní účet dlužníka, kde bude výše jistiny půjčky poskytnutá dlužníkovi snížena o tyto nároky společnosti. S takto provedeným započtením dlužník výslovně souhlasí.

13.6. Společnost zveřejňuje informace podle ust. § 92 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru v platném znění na své webové stránce.

14. Odpovědnost společnosti

14.1. Investoři berou na vědomí, že společnost žádným způsoben neodpovídá za dobytnost pohledávek, které společnosti vůči dlužníkovi vzniknou dle smlouvy o půjčce.

14.2. Společnost průběžně sleduje, zda vůči dlužníkovi nebylo zahájeno insolvenční řízení. Pokud však v případě zjištění úpadku dlužníka soudem nepřihlásí společnost své pohledávky v rámci insolvenčního řízení, nevzniká investorům z této skutečnosti vůči společnosti žádný nárok.

14.3. Ačkoli společnost vyvíjí veškeré úsilí, aby ověřila pravdivost a úplnost údajů a informací poskytnutých uživateli, nenese za jejich pravdivost a úplnost žádnou odpovědnost.

14.4. Společnost nenese odpovědnost za plnění závazků dlužníků, které vyplývají ze smlouvy o půjčce.

14.5. Společnost je oprávněna z bezpečnostních důvodů zablokovat a zrušit každý převod na bankovní účet dlužníka či investora, vznikne-li jakákoli pochybnost o tom, zda příslušný pokyn k převodu zadal oprávněný uživatel. Oznámení o takovémto zablokování a zrušení převodu odešle společnost bezodkladně do osobní schránky uživatele a na jeho emailovou adresu. Zároveň přihlášeného uživatele odhlásí ze systému. Pokud uživatel chce zablokovaný a zrušený pokyn opravdu provést, přihlásí se znovu na portál a zadá pokyn znovu.

15. Změny všeobecných obchodních podmínek

15.1. Společnost má právo změnit tyto všeobecné obchodní podmínky.

15.2. Nové znění všeobecných obchodních podmínek společnost zveřejní na portále a zároveň je zašle každému uživateli do jeho osobní schránky. V účinnost nové znění vstoupí následující den po jejich zveřejnění.

15.3. Všechny smlouvy o půjčce a další smlouvy uzavřené mezi společností a uživatelem se řídí tím zněním VOP, za jehož účinnosti byly uzavřeny, a to až doby, kdy vstoupí v účinnost nové znění VOP.

15.4. Pokud uživatel s novým zněním VOP nesouhlasí, je oprávněn, pokud nemá žádné závazky vyplývající z uzavřených smluv o půjčkách, smlouvu o užívání portálu do 15 dnů od zveřejnění nových VOP vypovědět s výpovědní dobou 30 dní a ukončit tím svou registraci na portálu. Peněžní prostředky z uživatelského účtu zašle společnost na bankovní účet uživatele do 14 dnů od uplynutí výpovědní doby.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Smlouva o půjčce, smlouva o užívání portálu, rámcová smlouva o podílu investora na půjčkách i veškeré právní vztahy a jednání související s používáním portálu se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru v platném znění a zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění.

16.2. K doručování slouží zejména osobní schránka uživatelů. Má se za to, že zpráva byla doručena uživateli za 24 hodin od jejího odeslání společností.

16.3. Pokud bude doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu uvedenou uživatelem či na adresu společnosti, má se za to, že písemnost došla adresátovi 3. pracovní den po odeslání, a to i když si ji adresát nevyzvedl.

16.4. V případě sporu má dlužník právo se obrátit na finančního arbitra nebo na orgán dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce.

 

Informační memorandum (CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.) ke stažení zde (anglická verze)

Zákaznická infolinka 844 841 841 Po-Pá 9-17h

Znáte nás z médií...