Obchodní podmínky pro podíl na půjčkách

1. Úvodní ustanovení

1.1. Obchodní podmínky pro podíl na půjčkách blíže upravují práva a povinnosti investorů při jejich investicích do půjček, které svým dlužníkům poskytuje společnost Benefi a.s., se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 036 25 699, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 20271.

1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek pro podíl na půjčkách mají následující výrazy význam uvedený v článku 2. Ostatní slova mají význam, který se jim běžně v komunikaci přikládá.

2. Definice pojmů

2.1. Aukce – formalizovaný postup na portále, jehož cílem je poskytnout možnost investorům podílet se na půjčce, kterou společnost poskytne dlužníkovi

2.2. Adresa společnosti - Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

2.3. Bankovní účet společnosti určený pro investice – účet č. 77444777/2010

2.4. Bankovní účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí – účet č. 50444777/2010

2.5. Dlužník – uživatel, který je občanem České republiky nebo má povolení k trvalému pobytu na území České republiky a který uzavřel se společností smlouvu o půjčce, na jejímž základě mu společnost poskytne peněžní prostředky ve sjednané výši

2.6. Emailová adresa společnosti - info@benefi.cz.

2.7. Investice – peněžní podílení se investora na půjčce, kterou společnost poskytuje dlužníkovi

2.8. Investor – uživatel, který má zájem podílet se svými volnými peněžními prostředky na půjčkách, které společnost poskytuje dlužníkům nebo se na nich již podílí. Investorem může být fyzická i právnická osoba.

2.9. OPPP – tyto obchodní podmínky pro podíl na půjčkách

2.10. Osobní schránka – aplikace na portále sloužící jako trvalý nosič dat, zřízená při registraci každému uživateli, jejímž prostřednictvím může společnost zasílat zprávy uživatelům. Zpráva doručená do osobní schránky je automaticky přeposlána na emailovou adresu uživatele. Osobní schránka je přístupná po přihlášení uživatele na portál. Dokumenty z osobní schránky si uživatel může kdykoli stáhnout do svého osobního počítače.

2.11. Ověřovací platba – způsob, jakým společnost ověřuje pravdivost údajů o bankovních účtech a dalších údajích uživatelů. Ověřovací platba je současně úhradou za provedení služby, k jejímuž ověření slouží, tedy zejména za převod peněžních prostředků na bankovní účet dlužníka nebo investora či za změnu telefonního čísla uživatele.

2.12. Podíl na splátkách – peněžní prostředky připadající na jednoho investora dle výše jeho podílu na konkrétní půjčce, které společnost obdrží v souvislosti s konkrétní půjčkou od dlužníka, exekutora, insolvenčního správce či jiné osoby oprávněné či povinné platit za dlužníka jeho dluh

2.13. Portál – prostředí na webové stránce www.benefi.cz, ve kterém společnost umožňuje uživatelům (dlužníkům) žádat společnost o poskytnutí půjčky a zároveň uživatelům (investorům) se na těchto půjčkách svými volnými peněžními prostředky podílet.

2.14. Potvrzovací kód – alfanumerický kód, který společnost zašle uživateli prostřednictvím sms na číslo jeho mobilního telefonu a který slouží k odsouhlasení určitých skutečností a k podpisu smluv na portálu uživatelem

2.15. Půjčka – peněžní prostředky získané dlužníkem na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi dlužníkem a společností

2.16. Smlouva o půjčce – smlouva, na jejímž základě se společnost zavazuje poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky postupem daným VOP a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky společnosti vrátit a zaplatit jí sjednaný úrok, případně další platby, dostane-li se dlužník do prodlení se svými splátkami

2.17. Smlouva o užívání portálu – smlouva, která upravuje vzájemná práva a povinnosti uživatelů a společnosti při užívání portálu a vzniká registrací zájemce

2.18. Splátka – pravidelná platba, kterou dlužník postupně splácí svůj dluh, a která byla či bude připsána na bankovní účet společnosti určený pro splátky půjček a platby sankcí,

2.19. Společnost – společnost Benefi a.s., se sídlem Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ: 036 25 699, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 20271

2.20. Účelně vynaložené náklady spojené s vymáháním - zejména zaplacený soudní poplatek a náhrada nákladů právního zastoupení v soudním či jiném řízení stanovená dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění.

2.21. Uživatelský účet - virtuální účet, který společnost zřídí každému uživateli a bude mu na něj poukazovat platby od ostatních uživatelů.

2.22. Vypořádací podíl – částka, na níž vznikne investorovi nárok, pokud se společnost rozhodne ukončit investici dle odst. 8.4. OPPP. Výše vypořádacího podílu odpovídá součtu investorovi dosud nevyplacených podílů na splátkách jistiny investice.

2.23. VOP – Všeobecné obchodní podmínky

3. Uzavření rámcové smlouvy o podílu investora na půjčkách

3.1. Po provedení registrace investora pro přístup na portál (uzavření smlouvy o užívání portálu) dle VOP musí každý investor uzavřít se společností rámcovou smlouvu o podílu investora na půjčkách.

3.2. Uzavření rámcové smlouvy o podílu investora na půjčkách probíhá na portále.

3.3. Navštívením stránky https_//www.benefi.cz/ramcova-smlouva/ se vygeneruje návrh rámcové smlouvy o podílu investora na půjčkách a investor ji může podepsat.

3.4. Pokud se zněním rámcové smlouvy o podílu investora na půjčkách souhlasí a zároveň souhlasí s těmito OPPP, klikne na tlačítko „Podepsat“. Na číslo mobilního telefonu investora bude obratem společností zaslána sms s potvrzovacím kódem pro podpis rámcové smlouvy o podílu investora na půjčkách. Tento potvrzovací kód investor zadá do příslušného políčka na portále, čímž je rámcová smlouva o podílu investora na půjčkách uzavřena. Platnost potvrzovacího kódu je 10 minut od jeho doručení.

3.5. Po uzavření rámcové smlouvy o podílu investora na půjčkách ji společnost odešle do osobní schránky investora.

3.6. Investor je oprávněn odstoupit od rámcové smlouvy o podílu investora na půjčkách do 14 dnů od jejího uzavření. Oznámení o odstoupení je investor povinen zaslat písemně poštou na adresu společnosti. Pokud investor, od smlouvy odstoupí, má se za to, že svou investici zadanou v aukci vzal zcela zpět. Peněžní prostředky z uživatelského účtu investora zašle společnost na bankovní účet investora do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení.

3.7. Investor je oprávněn vypovědět rámcovou smlouvu o podílu investora na půjčkách kdykoli v průběhu jejího trvání, pokud nemá žádné pohledávky vyplývající z investic do uzavřených smluv o půjčkách. Výpověď zašle písemně poštou na adresu společnosti. Výpověď je účinná okamžikem doručení. Peněžní prostředky z jeho uživatelského účtu mu zašle společnost na bankovní účet investora do 30 dnů od doručení výpovědi.

3.8. Společnost je oprávněna vypovědět rámcovou smlouvu o podílu investora na půjčkách kdykoli v průběhu jejího trvání. Výpověď zašle investorovi emailem na jeho emailovou adresu a zároveň mu odešle peněžní prostředky z uživatelského účtu na jeho bankovní účet. Výpověď je účinná okamžikem doručení.

4. Investice do půjčky

4.1. Investor se může podílet na půjčce, pokud bude mít na svém uživatelském účtu dostatek peněžních prostředků. Pokud investor nebude mít na svém uživatelském účtu dostatečnou disponibilní částku, nebude společností zadání investice umožněno.

4.2. Investor si u první investice zvolí míru zabezpečení zadávaných pokynů:
- Zasílat potvrzovací kód prostřednictvím sms pouze u první investice při každém přihlášení
- Zasílat potvrzovací kód prostřednictvím sms u investic nad 10.000,- Kč
- Požadovat přihlašovací heslo na portál u všech investic
- Požadovat přihlašovací heslo na portál pouze u první investice při každém přihlášení
Platnost potvrzovacího kódu je ve všech uvedených případech 10 minut od jeho doručení.

4.3. Zadané investice všech investorů budou v reálném čase viditelné všem uživatelům

4.4. Investor může investovat do všech půjček, u nichž probíhá aukce na portále.

4.5. Při zveřejnění aukce určí společnost kromě údajů o dlužníkovi i délku trvání aukce v rozsahu až 30 dnů a maximální výši odměny společnosti dle odst. 7.3. OPPP. V případě, že společnost neurčí maximální výši odměny a neumožní investorům nabízet vyšší odměnu společnosti, platí, že výše odměny činí 25 % úrokového výnosu dle odst. 7.2. OPPP.

4.6. Pokud se investor rozhodne podílet se svou investicí na některé půjčce, zadá výši své investice do aukce, a pokud to společnost umožní, i nabízenou výši odměny společnosti. Údaje potvrdí stiskem tlačítka umístěného u této aukce, jímž stvrzuje svou vůli do této aukce investovat, a pokud to společnost umožní, i vůli uhradit odměnu společnosti v nabízené výši.

4.7. Výše investice musí být v rozpětí od 200,- Kč do 100.000,- Kč zaokrouhlena na celé stokoruny, zároveň však podíl jednoho investora na jedné půjčce nesmí překročit 20% z výše jistiny půjčky. V okamžiku zadání investice bude odpovídající část peněžních prostředků na uživatelském účtu investora zablokována a nelze s ní disponovat.

4.8. Pokud společnost stanoví maximální výši odměny společnosti a jednotlivým investorům umožní zadávat nabídky výše odměny společnosti, musí výše těchto nabídek u jednotlivých investic činit alespoň 25 % úrokového výnosu a zvýšit ji lze vždy nejméně o 5 % úrokového výnosu, a to až do maximální výše odměny společnosti stanovené společností.

4.9. Investor může výši své investice během trvání aukce zvýšit až do výše 20% jistiny půjčky, ale nemůže ji snížit.

4.10. Společnost je oprávněna stanovit minimální a maximální výši investice do konkrétní půjčky i odlišně od VOP a OPPP. Společnost je také oprávněna stanovit maximální výši odměny společnosti až v průběhu aukce a nikoli již při jejím zveřejnění, či tuto maximální výši odměny společnosti nestanovit vůbec.

4.11. Údaje o své investici investor zadá tlačítkem, které se nachází bezprostředně pod příslušnou aukcí.

4.12. V okamžiku zadání či zvýšení investice budou všechny investice do půjčky srovnány podle výše nabídnuté odměny společnosti od nejlepší po nejhorší, přičemž nabídka s vyšší odměnou společnosti je lepší než nabídka s nižší odměnou společnosti. V případě, že více investic obsahuje stejnou výši odměny společnosti, rozhoduje pořadí zadaných investic, přičemž dříve zadaná investice je lepší než investice zadaná později. Rozhodující je systémový čas portálu.

4.13. Všechny investice jsou závazné až do okamžiku, kdy v průběhu aukce dosáhne součet všech investic maximální výše půjčky. Poté budou postupně vyřazovány nejhorší investice, a to v rozsahu, v jakém budou nahrazeny investicemi lepšími. V okamžiku takového vyřazení investice budou odblokovány peněžní prostředky investora na uživatelském účtu a investor může zadat novou investici v rámci probíhající aukce.

4.14. V okamžiku ukončení aukce budou za vítězné investice považovány postupně od nejlepší k nejhorší všechny investice až do maximální výše půjčky (součet investic dosáhne maximální výši půjčky). Nejhorší z vítězných investic bude společností případně krácena co do výše tak, aby bylo zcela dosaženo maximální výše půjčky.

4.15. Dosáhnou-li investice investorů výše 100 % jistiny půjčky při dosažení maximální výše odměny společnosti u všech dosud nevyřazených investic ještě před uplynutím doby trvání aukce, bude aukce předčasně ukončena a půjčka bude dlužníkovi poskytnuta dříve.

4.16. Má se za to, že společnost okamžikem ukončení aukce sjednala s každým investorem, který zadal vítěznou nabídku, odměnu společnosti dle odst. 7.3.OPPP v té výši, v jaké ji tento investor v aukci nabídl. Pokud možnost nabízet vyšší odměnu u dané aukce nebyla dána, platí výše odměny společnosti dle odst. 7.2. OPPP.

4.17. Dosáhnou-li investice investorů výše 100 % jistiny půjčky ještě před uplynutím doby trvání aukce a nebyla-li společností stanovena maximální výše odměny společnosti, do jejíž výše by investoři mohli zadávat své nabídky, bude aukce předčasně ukončena a půjčka bude dlužníkovi poskytnuta dříve.

4.18. Pokud po uplynutí doby trvání aukce objem všech investic do určité půjčky nedosáhne 100 % jistiny této půjčky, budou všechny investice všech investorů do této půjčky zrušeny a blokované peněžní prostředky na uživatelských účtech investorů budou odblokovány.

4.19. Po ukončení aukce, ve které objem všech investic dosáhne 100 % jistiny půjčky, zašle společnost všem investorům, kteří se na této půjčce podílejí, do jejich osobní schránky potvrzení o investici. V okamžiku ukončení aukce budou investorovi odepsány zablokované investované peněžní prostředky z jeho uživatelského účtu.

4.20. Přehled všech investic, které investor provedl, je investorovi přístupný na portále.

4.21. Investor bere na vědomí, že mu investicí do půjčky nevzniká žádný přímý nárok vůči dlužníkovi, ale že se jedná pouze o vztah mezi investorem a společností.

5. Podíl na výnosech a ztrátách půjčky

5.1. Investor má právo na výnosy z půjčky, na které se podílí, ale zároveň nese riziko, že dlužník veškeré závazky vyplývající z půjčky společnosti neuhradí.

5.2. Podílem na výnosech půjčky se rozumí podíl na splátkách a vypořádací podíl.

5.3. Podíl na splátkách se skládá z podílu na splátce jistiny investice a podílu na úrokovém výnosu.

5.4. Kdykoli společnost obdrží jakoukoli platbu vztahující se ke konkrétní půjčce, započte ji nejprve na náhradu paušálních nákladů za odeslané upomínky dle odst. 9.1 VOP, poté na smluvní pokutu podle odst. 9.2. VOP, poté na účelně vynaložené náklady spojené s vymáháním, poté na smluvní pokutu dle odst. 9.3. či 8.6. VOP, poté na zákonný úrok z prodlení dle odst. 9.4. VOP, poté na úrokový výnos a nakonec na jistinu půjčky.

5.5. Část obdržené platby odpovídající splátce jistiny a části úrokového výnosu po odečtení odměny společnosti podle odst. 7.2 nebo 7.3. OPPP rozdělí společnost podle výše podílů na této půjčce mezi jednotlivé investory. Takto získané prostředky připíše následující pracovní den investorovi na jeho uživatelský účet.

6. Vymáhání dlužných částek

6.1. Investor je srozuměn s tím, že způsob vymáhání dlužných částek volí společnost s ohledem na profesionální a odborné zkušenosti, přičemž se snaží maximalizovat vymoženou částku. Společnost není vázána jakýmikoli pokyny či doporučeními investorů.

6.2. Společnost nese veškeré účelně vynaložené náklady spojené s vymáháním dlužných částek, a to až do doby, než jí jsou uhrazeny dlužníkem či za dlužníka jakoukoli třetí osobou (např. insolvenční správce, exekutor).

6.3. Společnost neodpovídá za schopnost dlužníků splatit své závazky a neposkytuje investorům v tomto směru žádné záruky.

6.4. Společnost je oprávněna, pokud na základě své profesionální a odborné zkušenosti dojde k závěru, že je to s ohledem na maximalizaci vymožené částky nutné, změnit podmínky, za nichž byla půjčka dlužníkovi poskytnuta. Zejména se jedná o změnu výše splátek, změnu doby splácení, změnu úrokové míry, odpuštění části dluhu apod.

6.5. Investor je srozuměn s tím, že když dojde ke změně podmínek půjčky, dojde i ke změně podmínek jeho podílu na půjčce, což může ovlivnit jím očekávaný výnos z podílu na půjčce. Každou takovou změnu společnost investorovi oznámí zasláním nového potvrzení o investici do jeho osobní schránky.

7. Odměna společnosti

7.1. Společnost si neúčtuje žádnou odměnu za samotnou možnost investora podílet se na půjčce poskytnuté společností dlužníkovi.

7.2. Za administrativní činnost spojenou se správou a splácením půjčky dle smlouvy o půjčce má společnost právo na odměnu ve formě nároku na část obdrženého úrokového výnosu ve výši 25% ze všech částek započtených na úrokový výnos. Tato odměna je splatná okamžikem připsání úrokového výnosu na bankovní účet společnosti.

7.3. Pokud společnost při zveřejnění aukce nebo v průběhu aukce určí maximální výši odměny a umožní jednotlivým investorům výši odměny společnosti v aukci zvyšovat, bude odměna společnosti zvýšena v závislosti na nabídkách jednotlivých investorů vítězných investic. Investoři, kteří v aukci zadali vítěznou investici, uhradí společnosti odměnu společnosti v nabídnuté výši namísto odměny společnosti určené podle odst. 7.2 OPPP.

7.4. V případě, že bude půjčka zesplatněna, použije společnost veškerá přijatá plnění nejprve na úhradu nákladů vzniklých ke dni přijetí takového plnění. Náklady se rozumí zejména soudní poplatek a náhrada za právní zastoupení dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném znění. Po úhradě nákladů vzniká společnosti namísto nároku dle odst. 7.2. nebo 7.3. OPPP nárok na odměnu ve výši 30% ze všech dalších plnění, které společnost obdrží po dni zesplatnění půjčky. Tato odměna je splatná okamžikem připsání tohoto plnění na bankovní účet společnosti.

8. Ukončení investice

8.1. Ukončením investice se rozumí situace, kdy nastane jedna ze skutečností uvedených v tomto článku OPPP. Ukončením investice zanikají veškeré závazky společnosti k investorovi a veškerá práva investora vůči společnosti vztahující se k danému podílu na konkrétní půjčce.

8.2. Investice je ukončena v případě, že dlužník řádně splní veškeré své povinnosti vyplývající ze smlouvy o půjčce a společnost převede na uživatelský účet investora podíl na splátkách v maximální výši.

8.3. Investice je ukončena v případě, že uplyne doba 3 let od data splatnosti poslední splátky dle smlouvy o půjčce či doba 3 let od data zesplatnění půjčky. Investor výslovně souhlasí s tím, že pokud společnost přijme jakékoli plnění vztahující se k ukončené investici po uplynutí těchto 3 let, není společnost povinna k jakékoli úhradě investorovi plynoucí z přijetí takovéhoto plnění.

8.4. Společnost je oprávněna ukončit investici kdykoli po dobu jejího trvání. Investorovi v takovém případě vznikne nárok na vyplacení vypořádacího podílu ve výši dosud investorovi nevyplacených podílů na splátkách jistiny investice. O takovémto ukončení investice společnost investora vyrozumí oznámením zaslaným do osobní schránky investora. Vypořádací podíl je splatný do 30 dnů od ukončení investice.

9. Rizika podílu na půjčkách

9.1. Investor si je vědom rizikovosti podílení se na půjčkách, které společnost poskytuje dlužníkům.

9.2. Společnost považuje za nutné investora výslovně upozornit zejména na několik následujících rizikových faktorů, které pokládá na nejvýznamnější, a to před tím, než s ní investor uzavře rámcovou smlouvu o podílu investora na půjčkách.

9.3. Očekávaný výnos investice může ovlivnit skutečnost, jaký výnos bude mít samotná půjčka a zda a v jaké míře bude společnosti ze strany dlužníka splacena. Pokud nebude půjčka řádně splacena, může to vést k částečné či úplné ztrátě investovaných peněžních prostředků investora.

9.4. Investice není nijak zajištěna a tento fakt je kompenzován pouze vyšším sjednaným úrokem při poskytnutí půjčky, na které se investor podílí.

9.5. Investice je nástrojem, při kterém dochází k přenosu rizika nesplacení půjčky ze společnosti na investora.

9.6. Výnos z investice je plně závislý na tom, jak dlužník splácí společnosti poskytnutou půjčku.

9.7. Investor není v žádném právním vztahu k dlužníkovi a není tedy ani oprávněn vymáhat na dlužníkovi jakékoli své nároky.

9.8. Společnost je na základě své profesionální a odborné zkušenosti oprávněna měnit v průběhu trvání půjčky její parametry tak, aby došlo k maximalizaci od dlužníka reálně získatelných úhrad, což může negativně ovlivnit očekávaný výnos z investice.

9.9. Společnost s ohledem na profesionální a odborné zkušenosti volí prostředky vymáhání, přičemž se snaží maximalizovat vymoženou částku. Společnost není vázána jakýmikoli pokyny či doporučeními investorů. Společnost není povinna dluhy vymáhat soudní cestou či cestou exekučního nebo insolvenčního řízení.

9.10. Výše odměny společnosti není závislá na výnosu či ztrátě z investice.

9.11. Dlužník je oprávněn splatit půjčku předčasně, což může negativně ovlivnit očekávaný výnos z investice.

10. Změny obchodních podmínek pro podíl na půjčkách

10.1. Společnost má právo změnit tyto obchodní podmínky pro podíl na půjčkách.

10.2. Nové znění obchodních podmínek pro podíl na půjčkách společnost zveřejní na portále a zároveň je zašle každému investorovi do jeho osobní schránky. V účinnost nové znění vstoupí následující den po jejich zveřejnění.

10.3. Všechny rámcové smlouvy o podílu na půjčkách se řídí tím zněním OPPP, za jehož účinnosti byly uzavřeny, a to až doby, kdy vstoupí v účinnost nové znění OPPP.

10.4. Pokud investor s novým zněním OPPP nesouhlasí, je oprávněn smlouvu o užívání portálu a rámcovou smlouvu o podílu na půjčkách do 15 dnů od zveřejnění vypovědět s výpovědní dobou 30 dní a ukončit tím svou registraci na portálu. Peněžní prostředky z uživatelského účtu zašle společnost na bankovní účet investora do 30 dnů od doručení oznámení o odstoupení.

Zákaznická infolinka 844 841 841 Po-Pá 9-17h

Znáte nás z médií...