Možnosti vymáhání pohledávek

Na Benefi.cz jsou dvě možnosti vymáhání pohledávek:

Pro vysvětlení možností použijeme následující příklad: máme pohledávku např. 1 250 Kč, kde 250 Kč je 25% smluvní pokuta za zesplatnění půjčky, 800 Kč je jistina (částka půjčená investorem) a 200 Kč je budoucí úrok.

1) Investor si pohledávku vymáhá sám

Tuto možnost společnost Benefi nedoporučuje u pohledávek pod 10 tis. Kč. Například u pohledávky za 1 250 Kč, je pro prodání žaloby potřeba zaplatit soudní poplatek 400 Kč a odměnu advokáta cca 400 Kč (pro strojové zpracování pohledávek). Tudíž je potřeba "investovat" ještě dalších 800 Kč (80 % z výše dluhu bez smluvní pokuty), aby začal proces vymáhání. Tato varianta je jak časově, tak finančně náročná a s nejistým koncem. Výše dluhu bez úroku a smluvní pokuty činí 800 Kč, tedy tolik, kolik činí soudní poplatky a odměna advokáta na započetí vymáhání dluhu.

 • Celý proces pod kontrolou
 • Vlastní výběr advokáta
 • Několikanásobně dražší
 • Velice časově náročné
 • Platba exekutorského poplatku

2) Investor postoupí pohledávku společnosti Benefi a.s., která vymáhá celou dlužnou částku

Pokud investor pohledávku neprodá (nenajde se kupec nebo investor není ochoten jít pod cenu) a zároveň investor nechce pohledávku vymáhat sám, je tu druhá možnost. A to, že pohledávku přeprodá společnosti Benefi za 1 Kč (je potřeba pohledávku prodat, pouze udělení plné moci by nestačilo na konsolidaci celého dluhu, viz vysvětlení vymáhání níže) a uhradí pouze část nákladů na vymáhání pohledávky soudní cestou (10 % z výše dluhu bez smluvní pokuty, tj. na příkladu 10 % z 1 000 Kč). Benefi se investorovi zaváže, že pokud celý dluh vymůže, uhradí mu jistinu a úroky v celé výši. Pokud vymůže část, uhradí investorovi poměrnou část. Výhodou přeprodání pohledávky Benefi je, že Benefi vymáhá větší částku od stejného dlužníka a nehradí poplatky jednotlivě, ale najednou pro větší dluh. Poplatky jsou tak nižší díky spojení více pohledávek do jedné větší, a tím se snižuje i cena za vymáhání pro investory. Smluvní pokuta je odměnou Benefi za proces vymáhání pohledávky a na zaplacení nákladů s tím spojených. Poplatek 10 % je použit na soudní poplatky a odměnu advokáta při vymáhání dluhu. Pokud budou náklady na soudní nebo exekuční řízení vyšší, zbylou výši hradí za investory společnost Benefi. Investor tak má jistotu, že nebude za vymáhání platit nikdy více, i když se náklady na vymáhání zvýší (např. dlužník se proti rozsudku odvolá). Součástí poplatku pro vymáhání, který hradí investor společnosti Benefi a.s., je i poplatek exekutorskému úřadu, pokud by došlo k exekuci dlužníka na jeho plat a majetek.

 • Veliká časová úspora
 • Až 8x levnější vymáhání
 • Online celý postup procesu
 • Benefi hradí exekutora
 • Volí až 4 z 5 investorů
 • Odprodej pohledávky
 • Nemožnost ovlivňovat postup

Příklad:

Dlužník má dluh např. 37 500 Kč, což může být např. 30 dluhů po 1 250 Kč (250 Kč smluvní pokuta, 800 Kč jistina a 200 Kč úrok) vůči 30 investorům (věřitelům). Pokud by si každý investor vymáhal pohledávku sám (nebo by jej jednotlivě vymáhala společnost Benefi), musel by každý investor zaplatit zhruba 800 Kč za soudní poplatky a odměnu advokáta (viz první možnost). Ano, tyto poplatky sice později investor dostane přiznané od soudu, musel by je ale na začátku vynaložit, a to s nejistým koncem. Nesmíme zapomenout také na strávený čas investora, který není zadarmo. Tudíž by 30 investorů uhradilo dalších 24 000 Kč na poplatcích a dlužník by měl ještě větší problém se zaplacením dlužné částky, včetně těchto nákladů. Pokud však všichni tito investoři podstoupí pohledávku společnosti Benefi, podá Benefi pouze jednu žalobu na celou částku (37 500 Kč). Soudní poplatky jsou přibližně 5 % z dlužné částky, tedy 1 875 Kč a odměna advokáta za podání žaloby přibližně 4 000 Kč. Investoři tak společnosti Benefi podstoupí každý pouze 100 Kč na tyto poplatky (10 % z dlužné částky bez smluvní pokuty), což investorům ušetří 87,5 % počáteční investice vymáhání dluhu (100 Kč místo 800 Kč, pokud by si investor vymáhal pohledávku sám). Poté, co Benefi vymůže pohledávku, vrátí investorům investovanou částku (výši jistiny, tj. 800 Kč v tomto případě a 200 Kč úroků) a zbylou částku (smluvní pokutu a přiznané náklady soudního řízení) společnost použije na pokrytí svých nákladů s daným procesem (tj. soudní poplatky, odměna advokáta, exekutorské poplatky a další).

Kompletní vymáhácí servis pro investory: 

Výhodou pro investory je, že se nemusejí o nic starat a za službu zaplatí jen zlomek ceny, než kdyby si pohledávku vymáhali sami. Tato varianta je pro investory nejméně časově náročná. Společnost Benefi postupuje stejným způsobem jako investoři v bodě 1), avšak zná do detailu přesně daný proces vymáhání pohledávek tohoto druhu. Další nemalou výhodou je, že pokud náklady soudního řízení budou vyšší než vybrané poplatky od investorů na vymáhání, investoři navíc už nic neplatí a vše hradí společnost Benefi. Nejsou tedy potřeba další finanční prostředky od investorů, a pokud se dlužník neocitne v insolvenci, je velká naděje, že investor dostane všechny finanční prostředky zpět. Tato varianta je mnohem méně finančně náročná než varianta v bodu 1). Zároveň nejméně časově zatíží investora, protože veškerou administrativu investor svěří společnosti Benefi. Možnost prodat pohledávku společnosti Benefi je od zesplatnění půjčky následujících 30 dnů, poté je tato možnost ukončena a společnost Benefi zahajuje proces vymáhání soudní cestou.

 

Zákaznická infolinka 844 841 841 Po-Pá 9-17h